Skip to main content
Ulefos > Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

§1 Gyldighed
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre anden skriftlig aftale er indgået mellem køber og sælger.


§2 Tilbud og accept
Ethvert skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder såfremt accept ikke er kommet frem til sælger inden 4 uger fra tilbuddets dato. Afgivne tilbud er kun åbne for accept, såfremt accepten omfatter samtlige de i tilbuddet angivne elementer, herunder de anførte kvanta.

§3 Priser
Ved salg fra lager gælder de priser, der fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste. Ved bestillingsvarer gælder de priser, som oplyses af sælger ved tilbud og/eller aftalens indgåelse. Alle priser er med forbehold for ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter o. lign. uden for sælgers kontrol, hvorfor sælger forbeholder sig ret til at foretage sådanne reguleringer i de opgivne priser, som måtte følge af senere, inden leveringen indtrufne, ændringer i det anførte grundlag for priserne. Oven-nævnte forbehold er ligeledes gældende for tilbud og/eller bekræftelser, hvori er anført faste priser.


§4 Betaling
Betalingsbetingelserne er netto kontant ved varens levering, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem sælger og køber, eller fremgår af sælgers faktura. Ved betaling efter forfaldsdatoen beregnes morarente i overensstemmelse med renteloven. Renten tilskrives saldoen månedsvis. Tilskrevne renter forfalder til omgående beta-ling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.


§5 Levering
Levering sker til det aftalte leveringstidspunkt på købers anviste adresse. Sælger sørger for afsendelse og vælger forsendelsesmetode. Forsendelse til Danmark sker efter nedenstående fragtrater: For ordrer under 25.000 kr. netto gælder følgende:
Brøndgods inkl. målerbrønde: 595,00 kr.
VA inkl. Pakninger 1-10 stk.: 225,00 kr.
Køber skal vederlagsfrit stille mandskab og gaffeltruck til rådighed for aflæsning. Sælger skal såfremt det kan forudses, at leveringstiden ikke kan overholdes, straks underrette køber herom. Sælger har ret til at foretage dellevering og kræve betaling i samme takt, som dette sker.

§6 Forsinkelse
Forsinkelse – som ikke skyldes force majeure – berettiger ikke køber til at ophæve ordren, med mindre overskridelsen af leveringstiden er på minimum 4 uger og leve-ringstid stadig ikke kan oplyses eller fortsat ikke ske. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre lignende indirekte tab som følge af forsinkel-sen. Kunden er kun berettiget til erstatning, såfremt det kan dokumenteres, at for-sinkelsen skyldes en fra sælgers side begået fejl, der foruden at være årsag til det tab, for hvilket køber kræver erstatning, er udtryk for et groft uagtsomt forhold fra sælgers side. For de af kundens tab, for hvilke sælger er ansvarlig, kan erstatning ikke overstige 5% af de forsinkede leverancers fakturaværdi ekskl. moms.


§7 Samhandelsaftaler
Skriftligt indgået samhandelsaftaler mellem sælger og køber løber 1 år, med mindre andet er aftalt. Aftalen kan dog af begge parter opsiges med 14 dages varsel til op-hør med udgangen af en måned.

§8 Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Sælger er dog aldrig ansvarlig for eventuelle driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder tab, som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved varen.

§9 Mangler
Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations- og materia-lefejl ved de leverede varer, herunder manglende overholdelse af aftalte eller i øvrigt gældende normer og standarder, men ikke efter levering opståede defek-ter eller funktionssvigt, der skyldes fejlagtig behandling, betjening, befordring, opbevaring, montering eller anden form for forsømmelse hos andre end sælger. Sælger er uden ansvar for varens egnethed til det brug, som kunden vil gøre af den, bortset fra sådanne tilfælde, hvor sælger gennem udarbejdelse af projekt eller af beregninger eller på anden måde måtte have ydet en særskilt skriftlig rådgivning herom til en kunde, som ikke er i besiddelse af den til selvstændig vurdering af spørgsmålet nødvendige sagkundskab. Det er købers pligt straks efter modtagelse at undersøge leverancen, og køber kan kun påberåbe sig sådanne konstaterbare fejl og mangler ved den leverede vare, hvorom sælger har modtaget skriftlig meddelelse senest 8 dage efter varemodtagelsen, og for kvantumsmangler tillige telefonisk reklamation umiddelbart efter modtagelsen. Køber kan kun påberåbe sig efter leveringen opståede mangler, såfremt mangler-ne viser sig inden 1 år efter levering, og sælger tillige inden denne frists udløb fra køber har modtaget skriftlig meddelelse om manglen. Ved senere reklamationer har køberen mistet sine rettigheder til at gøre indsigelse. Køber kan i tilfælde af mangler ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end krav om afhjælpning af manglerne, foretaget omgående og vederlagsfrit af sælger ved udbedring af selve de pågældende mangler eller omlevering til erstatning for de mangelfulde varer. Sælger hæfter i intet tilfælde for den med udbedringen eller omleveringen evt. forbundne opgravning eller retablering. Mangler berettiger ikke køber til ophævelse af aftalen, afslag i købesummen, erstatning eller tilbage-holdelse af betaling for leverede varer. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.


§10 Force majeure
Levering sker med forbehold for force majeure, hvad enten det gør sig gældende hos sælger eller hos sælgers leverandører.

§11 Returnering
Standard lagervarer kan kun returneres efter forudgående aftale. En forudsætning for returnering er, at varerne er fejlfri og fortsat vil kunne sælges til anden side uden ekstraordinære foranstaltninger. Returnerede standardvarer krediteres efter fradrag for returneringsomkostninger til 75% af den oprindelige købspris, såfremt køber kan oplyse fakturanummer, hvorpå sælger har leveret varerne. Hvis fakturanummer ikke kan oplyses, krediteres varerne til 60% af købspris. Såfremt der træffes aftale om returnering, sker returnering for kundens regning og risiko, uanset om det er køber eller sælger, som sørger for transport. Betaling f inder sted i mellemregning eller ved levering af andre varer. Bestillingsvarer og specialprodukter, som ikke er lagervarer hos sælger, kan ikke returneres.


§12 Tekniske oplysninger m.m.
Alle oplysninger om vægt, dimensioner, andre tekniske specifikationer og anven-delsesmuligheder i annoncer, brochurer, kataloger, prislister og andet informati-onsmateriale er, med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt, vejledende, idet der tages forbehold for eventuelle trykfejl samt ændringer som følge af sælgers løbende produktudvikling.
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre konstruktioner og konstrukti-onsdetaljer i det omfang, de ikke ændrer det leverede produkts hovedanvendel-sesmuligheder. En aftale om en ganske bestemt konstruktion har kun gyldighed, såfremt der foreligger en skriftlig aftale mellem sælger og køber herom. Tegnin-ger, prøver og beskrivelser er sælgers ejendom og må ikke overlades andre eller kopieres.

Du kan hente vores salgs- og leveringsbetingelser som PDF her